Jana Řehoříková – účetní firma


Jana Řehoříková – účetní firma                                              

Havlíčkova 2788    

767 01  Kroměříž 


tel.: 732 17 55 34 

tel.: 603 57 68 57 


e-mail: rehorikova@seznam.cz

                                                                  

e-mail: pirela@seznam.cz 

  

Nabízíme tyto služby:


1. Daňová evidence - jednoduché účetnictví
2. Daňová evidence - podvojné účetnictví
3. Mzdové účetnictví

 

1. Daňová evidence - jednoduché účetnictví Top of this page

 

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:

 

-          vedení peněžního deníku

-          vedení knihy pohledávek a závazků

-          vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku

-          zpracování přiznání k DPH a záznamní povinností ( u plátců DPH )

-          tisk konečných verzí zpracovaných knih

-          zpracování účetní závěrky

 

V případě zájmu klienta poskytuje kancelář tyto služby:

 

-          vystavení příjmových a výdajových dokladů

 

Jen v případě mimořádného zájmu klienta poskytuje kancelář také tyto služby:

  

-          vedení skladového hospodářství

-          tisk faktur

-          provedení inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků)

-          provedení inventarizace investičního majetku

-          zpracování knihy jízd

-          zpracování knihy denních tržeb

 

 

Cena služby:

 

Cena této služby je závislá na mnoha faktorech, především na kvalitě podkladů klienta a

rychlosti i kompletnosti jejich předávání do kanceláře.

Cena za služby se stanovuje paušálně na základě dohody s klientem. Jako orientační

hledisko se považuje buď časová náročnost prací nebo množství dokladů. 

 

 

                                               

 

2. Daňová evidence - podvojné účetnictví Top of this page

 

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:

 

-          zpracování účetní osnovy

-          zaúčtování všech účetních dokladů

-          vedení účetního deníku

-          vedení hlavní knihy

-          vedení pokladní knihy

-          vedení knih pohledávek a závazků

-          sledování sald jednotlivých účtů

-          vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku

-          zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností ( u plátců DPH )

-          tisk konečných verzí zpracovaných knih

-          zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, příloha

 

V případě zájmu klienta poskytuje kancelář tyto služby:

 

-          vystavení příjmových a výdajových dokladů

 

Jen v případě mimořádného zájmu klienta poskytuje kancelář také tyto služby:

 

-          vedení skladového hospodářství

-          tisk faktur

-          provedení inventarizace zásob ( materiálu, zboží, výrobků )

-          provedení inventarizace investičního majetku

-          zpracování knihy jízd

-          zpracování knihy denních tržeb

 

 

Cena služby:

 

 

Cena této služby je závislá na mnoha faktorech, především na kvalitě podkladů klienta a

rychlosti i kompletnosti jejich předávání do kanceláře.

Cena za služby se stanovuje paušálně na základě dohody s klientem. Jako orientační

hledisko se považuje buď časová náročnost prací nebo množství dokladů.

 

3. Mzdové účetnictví Top of this page

 

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:

 

-          přihlašování nově vzniklé organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven

-          přihlašování nově nastupujících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních

pojišťoven

-          měsíční výpočet hrubé mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň

z příjmů ze závislé činnosti

-          zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců

-          zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro sociální správu a zdravotní

pojišťovny

-          čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele proti

pracovním úrazům

-          vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců

-          zpracování a vedení mzdových listů

-          vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

-          zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců

-          zpracování vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců

-          zpracování vyúčtování zálohově odvedené daně z příjmu ze závislé činnosti

zaměstnavatele

-          zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele

-          odhlašování odcházejících  zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven

-          zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců

-          odhlašování zanikajících organizací u sociální správy a zdravotních pojišťoven

 

V případě zájmu klienta poskytuje kancelář tyto služby:

 

-          zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách

-          zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančních úřadech

-          zpracování měsíčních hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů

-          vedení speciálních bankovních účtů klientů určených výhradně k vyplácení odvodů a

mezd

-          vypracování pracovních smluv a dohod

-          vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru

 

Cena služby:

 

Cena této služby je závislá na mnoha faktorech, především na kvalitě podkladů klienta a

rychlosti jejich předávání do kanceláře.

Cena za nadstandardní služby závisí na zvláštní dohodě s klientem. Cena za zastupování

při kontrolách se stanovuje jako hodinová sazba.